မိဘနဲ႔ကေလး အတူတူအိပ္သင့္မအိပ္သင့္

မိဘနဲ႔ကေလး အတူတူအိပ္သင့္မအိပ္သင့္

မိမိရင္ေသြးငယ္ကို မိမိနဲ႔အိပ္ရာအတူတူထားအိပ္သင့္ပါသလားဟူေသာေမးခြန္းသည္ မိဘတိုင္းသိခ်င္ၾကပါတယ္။ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ မိဘနဲ႔ခြဲသိပ္သင့္သည္ဟုမထင္ၾကပါ။အဆိုပါေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကက်ယ္ျပန႔္လြန္းလွပါတယ္။အခ်ိဳ႕ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ မိဘႏွင့္ကေလးခြဲသိပ္ျခင္းသည္ ေကာင္းသည့္အခ်က္မ်ားသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း  အခ်ိဳ႕မွာမူ အႏၲရာယ္မ်ားသည္ဟုဆ္ုၾကပါတယ္။

(1)ကေလးႏွင့္မိဘ အိပ္ရာအတူထားမအိပ္သင့္ေသာအခ်က္မ်ား
အခ်ိဳ႕ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ မိဘႏွင့္ကေလးတူတူထားအိပ္ျခင္းသည္ အသက္တစ္လမွတစ္ႏွစ္အတြင္း႐ုတ္တရက္အသက္ရႈရပ္ေသဆုံးျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္အေနျဖင္ါေတြ႕ရွိရပါတယ္။အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႐ုတ္တရက္ကေလးအသက္ရႈရပ္ေသဆုံးျခင္း ၆၉%သည္ မိဘႏွင့္အိပ္ေနစဥ္ေသဆုံးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။
အိပ္ရာအတူထားအိပ္ျခင္းသည္ ကေလးငယ္အတြက္ အပူခ်ိန္လြန္ကဲျခင္း။ေလေကာင္းေလသန႔္မရရွိျခင္း။ေခါင္းအုပ္ေနျခင္းႏွင့္ေဆးလိပ္အေငြ႕႐ူျခင္းစသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ထိုအေၾကာင္းမ်ားသည္  ႐ုတ္တရက္ကေလးအသက္ရႈရပ္ေသဆုံးျခင္းျဖစ္ေစေသာအခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။
ထို႔အျပင္ ခုတင္အိပ္ရာမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ဒီဇိုင္းဆြဲမထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္အတြက္မေမ်ာ္လင့္ေသာ ထိခိုက္မူမ်ား ဥပမာ အသက္႐ူပိတ္ျခင္း။ျပဳတ္က်ျခင္းႏွင့္လည္ပင္းအစ္ျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ေမြးစမွ၃လႏွင့္လမေစ့ေပါင္မျပည့္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ပိုမိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ထိုကေလးငယ္မ်ားသည္ ကိုယ္ခံအားမေကာင္းေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္အတူမအိပ္သင့္ပါ။

(2)ကေလးႏွင့္မိခင္အတူထားအိပ္သင့္ေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ား
မိခင္အမ်ားစုအတြက္ ကေလးကိုမိမိႏွင့္အတူထားအိပ္ေစျခင္းမွာ မိခင္ႏို႔ကို ၾကာရွည္စြာႏို႔တိုက္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ကေလးငယ္သည္ မိခင္ႏို႔ကိုအခ်္န္ၾကာျမင့္စြာေသာက္သုံးရေသာအက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစပါတယ္။အခ်ိဳ႕မိခင္မ်ားသည္ ႏို႔တိုက္ေကြၽးရာတြင္အခက္အခဲေတြရွိတတ္ပါတယ္။မိမိကေလးငယ္ကိုမိမိႏွင္ခြဲသိပ္ထားပါက မိခင္သည္ကေလးငယ္ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးရန္ အခ်ိန္ယူ ထတိုက္ရေသာေၾကာင့္ေရရွည္တြင္ပင္ပန္းမူျဖစ္လာကာ မိခင္ႏို႔တိုက္ျခင္းကို စြန႔္လႊတ္တတ္ၾကပါတယ္။ထိုအေျခအေနတြင္မိခင္ႏွင့္အတူထားသိပ္ျခင္းသည္ ကေလးငယ္ႏို႔စို႔ေနစဥ္ မိခင္သည္လည္းေကာင္းစြာအနားယူႏိုင္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ မိခင္ႏွင့္အတူထားသိပ္ျခင္းသည္ မိခင္ႏို႔ေကာင္းစြာရရွိသည့္အျပင္ကေလးေရာမိခင္ပါ ေကာင္းစြာအိပ္စက္မူပိုမိုရရွိေစပါတယ္။
အျခားေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားမွာ ေမြးစကေလးငယ္မ်ားသည္ ေႏြးေထြးမူအထူးလိုအပ္ပါတယ္။ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေႏြးေထြးမူ။သက္ေတာင့္သက္သာရွိမူႏွင့္လုံၿခဳံမူအတြက္ မိဘႏွင့္အိပ္ျခင္းသည္အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ငယ္စဥ္မိဘႏွင့္အိပ္သုသည္အ႐ြယ္ေရာက္လာေသာအခါပိုမိုသင္ၾကားမူလြယ္ကူသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါတယ္။၂၀၁၁ခုႏွစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေမြးစမွ၃ႏွစ္အထိမိဘႏွင့္အတူသိပ္ျခင္းသည္ ကေလးငယ္၅ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ အျပဳအမူေကာင္းမ်ားပိုမိုရရွိေစပါတယ္။
နိဂုံးခ်ဳပ္အရ ကေလးက်န္းမာေရးအဖြဲ႕အဆိုအရ မိဘႏွင့္အတူအိပ္သင့္မအိပ္သင့္ ဆုံးျဖတ္မူသည္ မိဘသာလွ်င္ ဆုံးျဖတ္မူေပးသင့္ပါတယ္။မိဘႏွင့္အတူထားအိပ္ေစလွ်င္ မိဘမ်ားသည္  ႐ုတ္တရက္ကေလးအသက္ရႈရပ္ေသဆုံးျခင္းအေၾကာငိးအရာမ်ားကိုေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ ဆင္ျခင္ကာကြယ္သင့္ပါတယ္။ကေလးငယ္ကိုမိဘႏွင့္အိပ္ရာခြဲသိပ္ခဲ့လွ်င္ ကေလးငယ္စိတ္အေျခအေနလုံၿခဳံေႏြးေထြးမူႏွင့္ မိခင္ႏို႔လုံေလာက္စြာရရွိရန္ အထူးဂ႐ုျပဳေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ကေလးငယ္အတြက္
-လုံၿခဳံေသာအိပ္ရာဖန္တီးပါ။
-မိခင္ႏို႔ေကာင္းစြာရရွိရန္တိုက္ေကြၽးပါ။

Dr.ျပည့္ရွင္း